Kazuhiko Kudo, a Japanese potter in Hokkaido by Youtube

Kazuhiko kudo introduction in English by The Tripout.

Kazuhiko Kudo 
2857-46 Higashiyama, Asahikawa,
Hokkaido, 071-8171, Japan

URL http://kazuhiko-kudo.com/
Mail info@kazuhiko-kudo.com